Regulamin sklepu i warsztatów recepturowych

Regulamin warsztatów/szkoleń/kursów recepturowych w formie stacjonarnej:

I WSTĘP

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady organizacji wydarzeń edukacyjnych, rozrywkowych, kulturalnych: warsztatów, szkoleń, kursów recepturowych w formie stacjonarnej, zdalnej, indywidualnej (1-Uczestnik) lub grupowej (zwanych dalej Warsztatami).
 2. Organizatorem Warsztatów jest Magda Prószyńska prowadząca działalność gospodarczą Magda Prószyńska z siedzibą Ul. Brzozowa 2, 66-415 Santocko, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer NIP : 5993207647 (zwana dalej Organizatorem).
 3. Dane kontaktowe: hello@proszynskamagda.com
 4. Zgłaszając swój udział Warsztatach, Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu.
 5. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez Uczestnika może spowodować wykluczenie z uczestnictwa w Warsztatach.
 6. Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Warsztatach (zwane dalej Zgłoszeniem) i obowiązuje każdego Uczestnika.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Warunkiem udziału w Warsztatach jest Zgłoszenie i uiszczenie opłaty w wysokości podanej przez Organizatora.
 2. Organizator organizuje Warsztaty dla osób dorosłych i niepełnoletnich pod opieką osób dorosłych, które również są Uczestnikami Warsztatów. Za osoby niepełnoletnie biorące udział w Warsztatach odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
 3. Warsztaty organizowane są w miejscu wyznaczonym przez Organizatora, w dostosowanym pomieszczeniu.
 4. Warsztaty prowadzone są w języku polskim.
 5. Liczba Uczestników biorących udział w Warsztatach jest ograniczona.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia Warsztatów w celu wykonania całości zaplanowanego programu.
 7. Warsztaty mają charakter edukacyjny, rozrywkowy, praktycznej nauki i eksperymentu naukowego. Organizator zapewnia Uczestnikom przekazanie przez prowadzącego wiedzy dotyczącej przygotowywanych preparatów wskazanych w programie Warsztatów i ich praktyczne przećwiczenie. Organizator nie odpowiada za stopień przyswojenia wiedzy i umiejętności przez Uczestników.
 8. Uczestnicy zabierają wyniki przeprowadzonych eksperymentów w ilościach wskazanych przez organizatora w opisie Warsztatów.
 9. Na terenie miejsca, gdzie prowadzone są Warsztaty mogą przebywać wyłącznie osoby, które uiściły za nie opłatę.
 10. Uczestnik spóźniony na Warsztaty uczestniczy w nim od momentu przybycia na Warsztaty.
 11. Prowadzący nie ma obowiązku powtarzania przeprowadzonej wcześniej części zajęć.
 12. Udział w warsztatach oznacza zgodę na rejestrowanie swojego wizerunku za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk przez Organizatora lub osobę uprawnioną do tego przez Organizatora.  Wizerunek uczestników w  postaci zdjęć i filmów może być udostępniany przez Organizatora na stronie internetowej w domenie proszynskamagda.com i ziolowareceptura.pl oraz w mediach społecznościowych.

III OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Organizator dokłada wszelkich starań dotyczących realizacji programu Warsztatów.
 2. Organizator prowadzi nadzór techniczny i sanitarny miejsca, w którym prowadzone są Warsztaty.
 3. Organizator informuje, że do przygotowania preparatów na Warsztatach wykorzystywane są produkty mogące wywoływać reakcje alergiczne u niektórych osób. Każdy Uczestnik, znając stan swojego zdrowia i wyrażając zgodę na uczestnictwo w Warsztatach, zobowiązuje się wziąć ten czynnik pod uwagę.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • działania i zaniechania dokonane przez Uczestnika podczas odbywania się Warsztatów,
  • szkody materialne lub szkody powstałe na zdrowiu Uczestników w trakcie odbywania Warsztatów spowodowane działaniem lub zaniechaniem Uczestników,
  • szkody będące skutkiem naruszania przez Uczestników praw osób trzecich,
  • za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w trakcie trwania Warsztatów.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika za niewykonanie jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim będzie to spowodowane zdarzeniami poza kontrolą Organizatora.

IV OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 1. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń prowadzącego Warsztaty oraz zasad BHP obowiązujących w miejscu organizowania Warsztatów.
 2. Uczestnik utrzymuje w czystości miejsce pracy oraz sprzęt i urządzenia, który używa podczas Warsztatów.
 3. Uczestnik korzysta z wszystkich urządzeń AGD zgodnie z ich instrukcją obsługi.
 4. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas Warsztatów sobie samemu bądź innym Uczestnikom, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.
 5. Za zniszczenie, uszkodzenie sprzętu, narzędzi lub urządzeń odpowiada osoba go obsługująca.

V NABYCIE USŁUGI

 1. Uczestnik dokonuje zgłoszenia udziału na wybrany przez siebie Warsztat i termin Warsztatów, poprzez złożenie zamówienia w sklepie internetowym proszynskamagda.com za pomocą Formularza Zamówień.
 2. Uczestnik dokonując zgłoszenia oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, wyraża zgodę na umieszczenie podanych danych osobowych w bazie oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Organizatora. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Organizatora nie są przekazywane innym podmiotom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Warsztatów.
 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2. Regulaminu sklepu internetowego proszynskamagda.com
 4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 5. Ceny wszystkich Warsztatów są cenami brutto za osobę.
 6. Uczestnik nabywając udział w Warsztatach akceptuje zasady ich organizacji opisane szczegółowo w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej: proszynskamagda.com
 7. Numer rachunku bankowego Organizatora:nazwa banku: mBankNr konta: 16 1140 2004 0000 3102 8114 4244
 8. O uczestnictwie w Warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
 9. Klient, z którym została zawarta Umowa Sprzedaży, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty.
 10. Opłata za uczestnictwo w Warsztatach obejmuje:
  • zajęcia grupowe lub indywidualne z prowadzącym,
  • wszystkie artykuły i składniki niezbędne do przygotowania preparatów,
  • korzystanie ze wszystkich sprzętów udostępnionych przez Organizatora w celu realizacji programu
  • Warsztatów,
  • przekazane przepisy preparatów obejmujących dany Warsztat w formie skryptu (Receptariusz),
  • wodę, kawę i herbatę do korzystania podczas Warsztatów, ew. inne napoje lub wyżywienie zapewnione przez firmę cateringową, ujęte w opisie danych Warsztatów.

 

VI REZYGNACJA , ODWOŁANIE WARSZTATÓW

 1. Opłata za zarezerwowane Warsztaty nie podlega zwrotowi na podstawie Praw Konsumenta Art. 38., ponieważ warsztaty odbywają się w wyznaczonym miejscu i terminie, a  Organizator musi zakupić i przygotować odpowiednie ilości składników, w tym świeże surowce roślinne o krótkim terminie ważności.
 2. Uczestnik ma prawo zrezygnować z zarezerwowanych warsztatów.
 3. Opłata za rezerwację uczestnictwa nie podlega zwrotowi.
  1. Opłata może być przeniesiona na inne produkty i usługi, jeżeli rezygnacja lub prośba o zmianę terminu została zgłoszona organizatorowi nie później niż na 24-godziny przed zarezerwowanym terminem.
  2. Rezygnację lub prośbę o zmianę terminu rezerwacji należy wysłać na adres mailowy: ZR@ProszynskaMagda.com lub zgłosić w panelu klienta.
 4. Uczestnik ma prawo przekazać swoje uczestnictwo wyznaczonej przez niego osobie.

Odwołanie warsztatów

 1. Organizator ma prawo do odwołania warsztatów.
 2. Odwołując Warsztaty Organizator może zaproponować Uczestnikowi inny termin Warsztatów lub inną tematykę Warsztatów. W przypadku braku zgody Uczestnika na zmianę, Organizator dokonuje zwrotu wniesionej przez Uczestnika opłaty niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni na wskazane przez Uczestnika konto bankowe.

 

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili. Zmiana nie dotyczy Uczestników, którzy wykupili uczestnictwo w Warsztatach i zaakceptowali Regulamin, chyba że wyrażą zgodę na taką zmianę.
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Warsztatach będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Uczestnik na prawo złożyć reklamację. Reklamacja musi być zgłoszona pisemnie na adres e-mail: hello@proszynskamagda.com. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 10 dni roboczych i powiadomi Uczestnika o rozpatrzeniu reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego wysłano reklamację.
 5. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości można skontaktować się z Organizatorem pod adresem email: hello@proszynskamagda.com .

Bydgoszcz, 6.02.2021

 

Regulamin sklepu

 1. Postanowienia ogólne

  1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.proszynskamagda.com prowadzony jest przez MAGDA PRÓSZYŃSKA, numer NIP 5993207647, numer REGON 368150875, woj. LUBUSKIE, pow. gorzowski, gm. Kłodawa, miejsc. Santocko, ul. Brzozowa, nr 2, 66-415, poczta Kłodawa
  2. Adres poczty elektronicznej: hello@proszynskamagda.com adres zwrotów: MAGDA PRÓSZYŃSKA, woj. LUBUSKIE, pow. gorzowski, gm. Kłodawa, miejsc. Santocko, ul. Brzozowa, nr 2, 66-415, poczta Kłodawa
  3. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego (z wyjątkiem pkt. 9 regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).
 2. Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach sklepu internetowego (w zakładce “polityka prywatności”). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 3. Definicje:

  1. dzień roboczy – jeden dzień roboczy od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie konta.
  3. formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności za zamówienie.
  4. klient/usługobiorca: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze sprzedawcą
  5. kodeks cywilny – ustawa kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
  6. konto – usługa elektroniczna oznaczona indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez usługobiorcę; zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.
  7. newsletter – usługa elektroniczna dystrybucyjna świadczona przez usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym i stacjonarnym.
  8. produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą.
  9. regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.
  10. sklep internetowy – sklep internetowy usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.proszynskamagda.com
  11. sprzedawca; usługodawca – Magda Prószyńska prowadząca działalność gospodarczą adres miejsca wykonywania woj. LUBUSKIE, pow. gorzowski, gm. Kłodawa, miejsc. Santocko, ul. Brzozowa, nr 2, 66-415, poczta Kłodawa
  12. adres poczty elektronicznej: hello@proszynskamagda.com
  13. adres zwrotów: woj. LUBUSKIE, pow. gorzowski, gm. Kłodawa, miejsc. Santocko, ul. Brzozowa, nr 2, 66-415, poczta Kłodawa

4.12 umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

4.13. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcyc za pośrednictwem sklepu internetowego.

4.14 ustawa o prawach konsumenta, ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.)

4.15 zamówienie – oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze sprzedawcą.

 1. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

1.w sklepie internetowym dostępna są następujące usługi elektroniczne: konto, formularz zamówienia, newsletter

 1. Konto – korzystanie z konta możliwe jest po wykonaniu kolejnych kroków przez usługobiorcę:
 2. Wpisaniu adresu email.
 3. Oczekiwaniu na akceptację przez administratora.
 4. Zalogowaniu się przy użyciu hasła przesłanego na podany przy rejestracji adres email.

W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez usługobiorcę adresu poczty elektronicznej.

 1. Usługa elektroniczna świadczona “konto” świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny usunięcia konta (rezygnacji z konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres hello@proszynskamagda.com

Lub listownie na adres: woj. LUBUSKIE, pow. gorzowski, gm. Kłodawa, miejsc. Santocko, ul. Brzozowa, nr 2, 66-415, poczta Kłodawa.

 1. Formularza zamówienia – korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez klienta pierwszego produktu do elektronicznego koszyka w sklepie internetowym. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez klienta łącznie dwóch kolejnych kroków:
 2. Po wypełnieniu formularza zamówienia
 3. Kliknięciu na stronie sklepu internetowego po wypełnieniu formularza zamówienia pola “zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie sklepu internetowego). W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez klienta następujących danych dotyczących klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących umowy sprzedaży: produkty, ilość produktów, miejsce i sposób dostawy produktów, sposób płatności. W przypadku klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy i numeru nip.
 4. Usługa elektroniczna “formularz zamówienia” świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez usługobiorcę.
 5. Newsletter – usługa elektroniczna “newsletter” świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny wypisania się z newslettera (rezygnacji z newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@proszynskamagda.comlub też pisemnie na adres: woj. LUBUSKIE, pow. gorzowski, gm. Kłodawa, miejsc. Santocko, ul. Brzozowa, nr 2, 66-415, poczta Kłodawa
 6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu; dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa: mozilla firefox wersja 17.0 i wyższej lub internet explorer w wersji 10.0 i wyższej, opera w wersji 12.0 i wyższej, google chrome w wersji 23.0 i wyższej, safari w wersji 5.0 i wyższej; zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi javascript.
 7. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzenia danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 8. Tryb postępowania reklamacyjnego:

Reklamacje

Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem sklepu internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji produktu, która została wskazana w pkt. 6 regulaminu) usługobiorca może składać na przykład:

– pisemnie na adres: MAGDA PRÓSZYŃSKA woj. LUBUSKIE, pow. gorzowski, gm. Kłodawa, miejsc. Santocko, ul. Brzozowa, nr 2, 66-415, poczta Kłodawa

– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@proszynskamagda.com

Zaleca się podanie przez klienta w opisie reklamacji:

 1. Informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości
 2. Żądania usługobiorcy
 3. Danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez usługodawcę.

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 1. Ustosunkowanie się do reklamacji przez usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia
 2. Warunki zawierania umowy sprzedaży
 3. Zawarcie umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą następują po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą formularza zamówień w sklepie internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2. Regulaminu
 4. Cena produktu uwidoczniona na stronie sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami produktu będącego przedmiotem zamówienia a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, klient jest informowany na stronach sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się umową sprzedaży.
 5. Procedura zawarcia umowy sprzedaży w sklepie internetowym za pomocą formularza zamówień.
 6. Zawarcie umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia w sklepie internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 regulaminu
 7. Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sprzedawcę klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta, która zawiera conajmniej oświadczenia sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem a sprzedawcą.
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez: udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie sklepu internetowego oraz przesłanie klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2 regulaminu. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym sklepu internetowego sprzedawcy.
 9. Sposoby i terminy płatności za produkt

Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży:

1.płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki

2.płatność przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy:

Nazwa banku: mBank

Nr konta: 16 1140 2004 0000 3102 8114 4244

 1. Termin płatności:

W przypadku wyboru przez klienta płatności przelewem, zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

6.1. W przypadku płatności przelewem, płatności elektronicznych czas realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu zaksięgowanej płatności  na koncie.

6.3. W przypadku wyboru przez klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 1. Zwrot środków:

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta drogą internetową (przelew) sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy zgodnie z wybraną metodą płatności kupującego w terminie 7 dni roboczych.

 1. Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu

Dostawa produktów dostępna jest na terytorium rzeczypospolitej polskiej oraz krajów unii europejskiej.

 1. Dostawa produktów do klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie) są wskazywane klientowi na stronach sklepu internetowego w zakładce „wysyłka” oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się z umową sprzedaży.
 2. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru produktu:

-przesyłka kurierska (DPD)

 1. Termin dostawy produktu do klienta wynosi do 1-3 dni roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. W przypadku produktów o różnych terminach dostawy terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 1-3 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy produktu do klienta liczy się w następujący sposób:

3.1. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego sprzedawcy

3.2. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności gotówką lub pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży

 1. Termin skompletowania zamówienia to siedem dni roboczych od momentu zaksięgowanej płatności na koncie, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano dłuższy termin.

 

 1. Reklamacja produktu

Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy względem klienta jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym. Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy wobec klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązany z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (dz. U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.)

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć klientowi produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu wady produktu oraz uprawnień klienta są określone poniżej.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez klienta:

– pisemnie z załączonym dowodem zakupu na adres: MAGDA PRÓSZYŃSKA, woj. LUBUSKIE, pow. gorzowski, gm. Kłodawa, miejsc. Santocko, ul. Brzozowa, nr 2, 66-415, poczta Kłodawa

 1. Zaleca się podanie przez klienta w opisie reklamacji:

-informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady

-żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży

-danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę.

 1. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 2. Do opisu reklamacji zaleca się dołączenie dowodu zakupu
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć produkt wadliwy na adres MAGDA PRÓSZYŃSKA, woj. LUBUSKIE, pow. gorzowski, gm. Kłodawa, miejsc. Santocko, ul. Brzozowa, nr 2, 66-415, poczta Kłodawa
 5. Jeżeli ze względu na rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie produktu przez klienta byłoby nadmiernie utrudnione, klient obowiązany jest udostępnić produkt sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje.
 6. Formularz reklamacyjny w formie pdf do pobrania > pobierz
 7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi urzędu ochrony konkurencji i konsumentów: http://uokik.gov.pl/spory_konsumencke.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 1. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubowania sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. O inspekcji handlowej (dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.) Z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określna rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. W sprawie określenia regulaminu organizacji i dzłania stałych polubownych sądów konsumenckich (dz.u. 2001, nr 113, poz. 1214)
 3. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. O inspekcji handlowej (dz. U. 2001 nr 4 poz 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między klientem a sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej.
 4. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między klientem a sprzedawcą korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja konsumentów, stowarzyszenie konsumentów polskich). Porady udzielna są przez federację konsumentów pod adresem e-mail porady@dlakonsumentów.pl oraz przez stowarzyszenie konsumentów polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.
 5. Prawo odstąpienia od umowy (dotyczy umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku)
 6. Konsument, który zawarł umowę na odległość może w termnie 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki odstąpić od tej umowy bez podawania przyczyny. Z możliwości odstąpienia od umowy wyłączone są produkty o krótkich terminach przydatności do zużycia (półkule kąpielowe) oraz te, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

2. Prawo zwrotu

przysługuje wyłącznie klientom będącym osobami fizycznymi. Zwrot bez podania przyczyny można dokonać w teminie 14-dni od dostarczenia przesyłki z produktem.

 1. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej)
 2. Aby odstąpić od umowy konsument może skorzystać z przygotowanego wzoru (podbierz PDF Formularz odstąpienia od umowy)
  lub napisać oświadczenie osobiście i złożyć je:

  1. Pisemnie na adres: MAGDA PRÓSZYŃSKA, woj. LUBUSKIE, pow. gorzowski, gm. Kłodawa, miejsc. Santocko, ul. Brzozowa, nr 2, 66-415, poczta Kłodawa
  2. Skanem, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: proszynskamagda.sklep@gmail.com
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się wówczas za niezawartą.
 4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić sprzedawcy produkt wraz z dowodem zakupu
 5. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 6. Konsument może zwrócić produkt na adres: MAGDA PRÓSZYŃSKA, woj. LUBUSKIE, pow. gorzowski, gm. Kłodawa, miejsc. Santocko, ul. Brzozowa, nr 2, 66-415, poczta Kłodawa
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
  1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 1. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

Niniejszy punkt regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie klientów i usługobiorców nie będących konsumentami.

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy.
 2. W wypadku klientów niebędących konsumentami sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży
 3. Z chwilą wydania przez sprzedawcę produktu przewoźnikowi przechodzą na klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4. W razie przesłania produktu do klienta za pośrednictwem przewoźnika klient niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 5. Zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
 6. W przypadku usługobiorców niebędących konsumentami usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 7. Odpowiedzialność usługodawcy w stosunku do usługobiorcy niebędącego konsumentem bez względu na jej podstawę prawną jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do usługobiorcy niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do usługobiorcy niebędącego konsumentem.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy.
 9. Postanowienia końcowe

Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 1. Zmiana regulaminu

1.1 usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn, tzn. Zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu

 1. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. Świadczenie usługi elektronicznej – konto) zmieniony regulamin wiąże usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384 [1] kodeksu cywilnego, to jest: usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa sprzedaży) zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian regulaminu, w szczególności zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla umów sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (dz. U. 2000 nr 22, poz 271 ze zm.) Oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (dz. U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 z klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Wzory:

Formularza odstąpienia od umowy (podbierz PDF Formularz odstąpienia od umowy)

Formularza reklamacyjnego (podbierz PDF Formularz zgłoszenia reklamacyjnego)

Bydgoszcz, 6.02.2021

Dodano do koszyka.
0 produktów -